دسته ها

پربازدید های سایت
مطالب جدید
اطلاعات کاربران
نیوز برتر در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

نزدیکی کره جنوبی در 21 آوریل 2023 بازده

(%) جلسه(%) پسرفته (BP)

سل 1 ساله 3.
218 3.
234 -1.
6

سل 2 ساله هیچ

3- سال TB 3.
267 3.
334 -6.
7

سل 10 ساله هیچ

2 ساله MSB 3.
286 3.
344 -5.
8

CB 3 ساله (AA-) هیچ< /p>

CD 91 روزه 3.
490 3.
470 +2.
0

(END)